Uncategorized

Extra föreningsmöte på midsommardagen

Medlemmar i Brantens Byalag kallas härmed till extra föreningsmöte, för beslut att ge styrelsen i uppdrag att förhandla och teckna avtal med IP-Only.

Lördag 25 juni (midsommardagen) klockan 15.00 vid A-bryggan.

Anmälan sker till  janerik@hicommunication.sesenast den 16 juni, skriv ”Extra föreningsmöte Brantens Byalag” i ämnesraden.

Förslag till dagordning, se nedan och bakgrund till beslut bifogas med denna kallelse. 

VÄLKOMNA!

DAGORDNING

1.     Mötets öppnande.

2.     Fråga om kallelse till mötet skett i tid enligt stadgarna.

3.     Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd. 4.     Val av ordförande för mötet.

5.     Val av sekreterare för mötet.

6.     Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera mötets protokoll.

7.     Godkännande av dagordning. 

8.     Beslut om att styrelsen ges i uppdrag att förhandla och teckna avtal med IP-Only.

9.     Övriga ärenden.

10.  Mötets avslutande

Extra föreningsmöte på midsommardagen Läs mer »

Forever Young

Omsorg om naturvärden är ett fundament i det som skapar förutsättning för god samvaro på vår ö. Sådana påståenden låter som en kliché hämtad ifrån någon ”friskvårdsbroschyr” ifrån 1960-talet, men det är också en fråga vi lever med i vår praktiska gemenskap på ön. Ön är ung och vi har den till låns ett slag. Om vi nu kan föreställa oss att Kroka ö har ett soundtrack till sitt liv så tror jag att den i sitt inre nynnar på Alphavilles förföriska hook …

Forever young
I want to be forever young
Do you really want to live forever?
Forever, and ever

Naturen på ön är en fantastisk blandning av urskog den hällmarksterräng som skärgården består av och det kulturlandskap som är arvet efter det småskaliga jordbruk som funnits. Förvaltningen av detta finns ”kodifierat” i den skötselplan som naturvårdsplanen utgör. Det är den som vi på ett hållbart sätt gör vårt bästa för att tolka och efterleva. Vi har inga planer på eller någon formell tillåtelse att omvandla ön till park. Skogen ska inriktas mot olikåldrighet och variation i trädslagen. Det gör skogen mer motståndskraftig vid framtida oväder och vi kan därigenom bevara öns grundläggande karaktär

Städvårdsområdena läggs vilande.

Naturvårdskommittén har visat hur vi nu fokuserar på de mest primära delarna av skötseln och att vi rör oss runt ön i detta arbete. Efter stormen Alfrida infördes tre städvårdsområden. Vi såg inledningsvis fullt av energi i städvårdsområdena och det är insatser som förtjänar all beröm. Därefter har vi, såvitt jag vet sett begränsad aktivitet. Vår bedömning är nu att det stora arbetet bättre sker genom en aktiv förvaltning runt ön enligt naturvårdsplanen med utgångspunkt i naturvårdskommitténs förslag och med stöd av beslut i styrelsen. Röjning sker kring åker- och ängsmarker för att på så vis återskapa och behålla det varierande odlingslandskapet som är karaktäristiskt för skärgården. Om det vid senare tillfälle finns önskemål om att återetablera områdesgrupper är vi självfallet mottagliga för förslag. De ”lilla arbetet” är att vi som öbor alltid kan rensa i diken, hålla sly borta ifrån det som är uppodlad mark, låta skogen föryngra sig och hålla rent från skräp.

Jag är uppriktigt imponerad av den vilja som finns bland oss på ön när det gäller att förvalta de värden som skogen och kulturlandskapet bär. Om vi lyssnar ordentligt kan vi säkert höra ön nynna Forever young, I want to be young forever …

Väl mött!
/Dag

Forever Young Läs mer »

De fibrer jag får i mig kommer ifrån tandpetarna

Det sägs vara ett citat ifrån Dean Martin när någon klagade på vad föreföll vara en alltför ensidig diet. Den här gången blir de här orden mer av information om fiber än naturromantiska betraktelser. Fast jag kan inte låta bli att nämna att vi hade en fin naturvårdsdag, att vi var några som samlades kring en valborgsbrasa och att Peter och Sammy snart på sitt förtjänstfulla sätt kommer att ses klippa gräset där det ska klippas. Sommaren är i antågande!

Nu står vi på vår ö inför en annan slags fiber, bredbandsfiber. Samhället digitaliseras och våra medlemmars olika förväntningar utvecklas åt olika håll. Vi har några som värdesätter en nedkopplad ”retreat” och andra som vill kunna ha tillgång till streamingtjänster och online-
spel. I vår gemenskap på ön har vi därför att balansera dessa olika önskemål.

Det ut som om att vi kommer att få fiber dragen på ön.

Den statliga myndigheten Post- och telestyrelsen, PTS har fått regeringens uppdrag att säkerställa så att Sveriges befolkning har tillgång till bredband. PTS fick 1,6 miljarder kronor ifrån statsbudgeten 2021 för att genomföra detta. Regionerna i Sverige kunde ansöka om medel ifrån detta anslag och Stockholm tilldelades 176 miljoner varefter beslut har fattats i regionen att i Värmdö kommun får företaget IP Only 17,5 miljoner fördelat på Svartsö, Gällnö och närliggande öar där vår ö räknas in.

Detta innebär några olika saker. I och med att några på ön har anmält intresse till IP Only, så aktiveras planerna på fiberdragning. Hade ingen varit intresserad så hade man kanske hoppat över ön och inget är beslutat och klart förrän avtal är undertecknade. Det handlar om att fiber kommer att dras fram till varje fastighet, inte enbart till de som är intresserade. Det leder till att det går att ansluta din fastighet i samband med dragningen eller vid ett senare tillfälle. Ingen kommer att behöva beställa anslutning om man inte vill.

Det kommer att bli bökigt med grävning för att lägga ned kabeln. Det är något som i stora delar kommer att ske på vår gemensamma mark. Byalaget gör sitt bästa för att säkerställa så att det inte leder till framtida bekymmer och kostnader för föreningen. Varje fastighetsägare
kommer att teckna separata avtal för sin anslutning.

Vi har att förhålla oss den breda samhällsutvecklingen även på vår ö. Vem vet, det kan bli fler som kan jobba hemifrån ifrån ön, binge-titta på streamade serier och spela spel. Ingen vet om fiber är en framtidssäker lösning. Om så inte blir fallet får vi utgå ifrån att fiber dragen under
mark inte kommer att märkas mer i vår fysiska verklighet än det magiska att samma informationsmängder kan färdas osynligt i luften.

Framtiden är onekligen spännande och samtidigt inspirerande. Naturen är vår verklighet, vi vill att den består och den förtjänar att njutas utan filter!
Väl mött!

De fibrer jag får i mig kommer ifrån tandpetarna Läs mer »

Vårens naturvårdsdag hålls på lördag den 23 april.

Lördagen den 23 april kl. 10.00 samlas vi i fyrvägskorsningen för genomgång av dagens arbetsuppgifter.
Ta gärna med motorsåg, kratta, handsåg, sekatör och ett gott humör.
13.00 står Peter redo att mätta era tomma magar med en välförtjänt korv.
Ingen föranmälan krävs.

Välkomna!

/Naturvårdskommittén

P.S höstens Naturvårdsdag kommer att äga rum 15 oktober D.S

Vårens naturvårdsdag hålls på lördag den 23 april. Läs mer »

Årsmöte Brantens Byalag, 10 mars 2022

På grund av de omständigheter som råder kring pandemin kommer även årsmötet 2022 hållas digitalt.
För att säkerställa att föreningens medlemmar ges möjlighet till inflytande, kommer vi att tillämpa förtidsröstning, läs mer om det nedan. Denna förtidsröstning kommer vara din närvaro och bli mötets röstlängd.
Även detta år har styrelsen valt att begränsa mötet till de formella beslut som krävs för att föreningens verksamhet ska kunna fortgå – frågor som förutsätter en mer fördjupad diskussion skjuts därmed upp till senare föreningsmöten.

Tid: Torsdag 10 mars kl. 18.00-20.00
Plats: Teams (videomötesplattform), se teknik nedan
Anmälan: Förtidsröst till styrelsens sekreterare janerik@hicommunication.se, senast 7 mars 2022.
Teknik: Länk till mötet kommer att mailas från dag.larsson@lif.se några dagar innan mötet. Det kommer även gå att ringa in till mötet. Vidare instruktioner kommer med länken till mötet.

Handlingar: finns under Föreningen/Stadgar & Dokument/ Dokument 2022
• Verksamhetsberättelse 2021
• Resultat- och balansräkning 2021
• Revisorernas berättelse
• Budget 2022

Frågor: Har du några frågor angående årsmötet är du välkommen att maila styrelsen@sollenkrokao.se

Förtidsröstning, dagordning och valberedningens förslag

Så här går det till:
• Alla dagordningspunkter där röstförslag alternativ 1 och 2 anges, kommer enbart att hanteras genom förtidsröstning.
• Om du helt och hållet röstar enligt styrelsens och valberedningens alla förslag, kan ni i svarsmejl enkelt svara enligt följande: Jag röstar i enlighet med styrelsens och valberedningens samtliga förslag.
• Om du väljer att inte rösta enligt styrelsens och valberedningens samtliga förslag ber vi dig i svarsmejl skriva enligt följande exempel för alla beslutspunkter där Alternativ 1 och Alternativ 2 finns angivna:
Punkt 11, alternativ 1
Punkt 12, alternativ 2 Jag föreslår att revisorerna arvoderas med 250 kronor (.OBS exempel, inte styrelsens förslag)
Och så vidare …
• Förtidsröstning per mejl senast den 7 mars till janerik@hicommunication.se
• Glöm inte att ange namn och tomtnummer.

Förtidsröst-formulär med dagordning och valberedningens förslag finner du längst ner i Kallelsen till årsmöte 2022

Årsmöte Brantens Byalag, 10 mars 2022 Läs mer »

Det krökta ljusets fokalpunkt

Sollenkroka ö, ’a mouthful’ som engelsmännen säger. Namnet kräver dessutom att det artikuleras till sista bokstav för att hålla distans till bryggan som ligger söder om farleden. Jag tycker nog att namnet kanske är den största avigsidan med vår ö. Om jorden hade varit platt hade vi fått lyfta på locket för att kunna se denna avigsida. Men nu är ju inte jorden platt och Einstein listade ut att ljuset kröker sig när det passerar någon stor massas gravitation som en till exempel en planet. Det här leder mig till slutsatsen att Einstein inspirerades av Sollenkroka ö när han etablerade sina teorier om det krökta solljuset – Sollenkroka helt enkelt. Och eftersom det är en ö, så blir det platsen där ljuset samlas. Hisnande tanke.

I skrivandets stund är vi nära midvintersolståndet – den längsta natten på året. Ljuset återvänder och därmed längtan till sommaren. Förra året, under coronapandemins inledning flyttade vi ut vårt kontor till ön för att kombinera videomöten på jobbet med vedeldande. Den indirekta effekten av det var gåvan att uppleva den tidiga våren därute. När snöblandad nordan mojnade för att under stigande dagstemperaturer och tilltagande kör av fågelsång gav oss möjlighet att uppleva vårens kraftfulla antågande. Sommarstugan signalerade ett uppfordrande ”filttofflor på” i början av vistelsen. Successivt vände den dominerande vindriktningen till sydlig och lager på lager kunde skalas av. Om ni har möjlighet, ta chansen att njuta av denna femte årstid som längre norrut kallas vårvintern. Skärgården ger oss fantastiska upplevelser. 

Vårterminen innebär också föreningsbestyr som planering inför det kommande verksamhetsåret och då inte minst i våra grupperingar för natur, bryggor och väg. Vi har också att planera för ett årsmöte som är tänkt att vara ett traditionellt möte samtidigt som vi får vara lyhörda kring myndigheters eventuella begränsande förslag. Vi återkommer med närmare besked i ett senare skede. Brantens byalag välkomnar motioner till årsmötet, förslag till valberedningen och förslag till aktiviteter i våra kommittéer. Förslagen behöver, som vi alla vet komma in i tid. I stället för att lista datum här, så hänvisar jag till separat kommunikation i utskick direkt till alla medlemmar. 

Tänk om Sollenkroka ö är platsen som gör oss kloka och framstående, platsen där ljuset samlas. Håll er friska och ta vara på vintern, vårvintern och våren! Passa på innan sommarn kommer. 

Väl mött på ön!

/Dag

Det krökta ljusets fokalpunkt Läs mer »

Öppna landskap

Härligt att se hur vi håller landskapet öppet på vår ö. Håkan och Gustav Ström har putsat gamla midsommarängen med vår slaghack. Grålle med lågväxel och spända drivremmar gör susen. Till våren ges växtligheten ny möjlighet att spira, men först får det gamla gräset förmultna och bli till gödning.

Vi hoppas på likande insatser på andra delar av ön! Stort tack för en fin insats.
//Dag

Öppna landskap Läs mer »

En naturvårdsdag att minnas

Den fantastiska känslan av att det går att få väldigt mycket gjort när man är många som hjälps
åt. Det var vad jag fick tillfälle att uppleva när jag lite senare under eftermiddagen i lördags
stod ensam en stund vid eldplatsen. Det var nästan svårt att ta in hur mycket ris vi lyckades bli
av med och hur mycket ved det nu finns att hämta. Att vädergudarna var med oss med en
fantastiskt härlig oktoberdag gjorde inte saken sämre.

Det var som om pandemin aldrig hade funnits när ett mycket gott antal möttes vid
fyrvägskorsningen för höstens naturvårdsdag. Bilden som illustrerar min reflektion är
egentligen inte representativ – det var väldigt många som slöt upp. Precis som jag hade
hoppats fanns det också uppslutning kring naturvårdskommitténs fokusering på att tillämpa
den sedan tidigare etablerade naturvårdsplanen. Fokus är satt på att förvalta vår allmänning
och då i första hand de områden som är allmän halvöppen mark i naturvårdsplanen (du hittar
den på under Naturvård här på vår webbsida). Planen är att det här är början och de halvöppna
områdena runt ön alla kommer att mötas av åtgärder.

Nästa sommar vill vi också se att det som är markerat som allmän äng i naturvårdsplanen
kommer att få besök av slaghacken. Om vi gör det ordentligt en gång per år kommer vi att
hålla de ängsytorna fria från sly. Därigenom hoppas vi kunna behålla det kulturlandskap som
formats genom det småskaliga jordbruk som format vår ö. Om vi slår efter att ängsblommorna
blommat ut kommer vi förhoppningsvis också att få se en berikad flora och återväxt av olika
blomsorter. Vi kanske till och med kan föda bina i de kupor som finns på Ängsholmen. Vi
kanske rent av kan skapa vår version av nationalparken Ängsö – och det mitt bland våra egna
”täppor”.

Det blir lätt klyschor när man försöker hitta ord som beskriver glädjen och kraften i det vi
åstadkommer gemensamt. Den bästa vändningen jag kan komma på är att ni som inte hade
möjlighet att vara med i denna ”happening” gick miste om en upplevelse. Det finns många
giltiga anledningar varför man inte kan – jag har full respekt för att det inte alltid går. Men
nästa gång rekommenderar jag alla som kan att hänga på. Ni kommer då att inte gå miste om
en fin upplevelse (och möjligen lite ömmande muskler).

Vi ses på ön under den stundande vintersäsongen eller framemot vårkanten. Håll utkik efter
meddelanden här på vår webb, i mejlen eller på vår facebooksida.

Väl mött!
/Dag

En naturvårdsdag att minnas Läs mer »