Resultat enkät saltvattenanläggning 

Tack alla ni som tog er tid att svara på enkäten om intresse av saltvattenanläggning på ön.

Lite mer än hälften av er 58 st som svarade på enkäten var positiva. Dock tycker vi i Vattengruppen att intresset inte är tillräckligt starkt för att vi ska gå vidare med projektet. 
Nu har vi skaffat oss lite kunskap om ämnet och vi får se om frågan tas upp på nytt igen om några år – av oss i Vattengruppen eller annan medlem.

/Vattengruppen

Höstens naturvårdsdag 14 oktober

Höstens naturvårdsdag hålls den 14 oktober. Vi samlas kl 10 vid fyrvägskorsningen.
Naturvårdskommittén kommer med förslag på vilka åtgärder som ska prioriteras med utgångspunkt ifrån vår naturvårdsplan och att vi fortsätter den inslagna vägen med åtgärder runt ön. Väl mött!

Du kan fortsatt lämna returburkar och petflaskor i sopboden

Vi återupptar möjligheten att lämna returburkar och petflaskor i sopboden

Hugo Fahrman åtar sig att forsla bort insamlade burkar och petflaskor med pant som lämnas i sopboden. Uppdraget gäller fram till och med att sopboden stänger efter sommarsäsongen 2024 med möjlig förlängning.

Fastighetsägare på vår ö kan återigen lämna burkar och petflaskor med pant i sopboden. Burkar och petflaskor kan lämnas i försluten plastsäck eller i mindre kvantiteter i de säckhållare som finns i sopboden. Fastighetsägare får själv hålla med säck och förslutning. Notera att burkar och petflaskor ska lämnas i åtskilda säckar. En rimlig förväntan är att burkar är tömda på innehåll och att inget annat än returburkar och petflaskor lämnas. Som tidigare är det inte tillåtet att lämna tomglas.

Hugo åtar sig att säkerställa så att det inte finns orimligt stora volymer av burkar/petflaskor i sopboden och att de öppna insamlingssäckarna inte blir överfyllda. 10 procent av pantvärdet lämnas till Sjöräddningssällskapet.

Midsommar på ön

Varmt välkomna till årets traditionsenliga midsommarfirande!

10:00   Vi klär midsommarstången med gemensamma krafter. Ta med blommor och björkris att klä med. 

15:00   Stången reses. Därefter följer musik, dans, lekar och fiskdamm.

Vårens naturvårdsdag, lördag den 22 april

Lördagen den 22 april kl. 10.00 samlas vi i fyrvägskorsningen för genomgång av dagens arbetsuppgifter.
Ta gärna med motorsåg, kratta, handsåg, sekatör och ett gott humör.

Ingen föranmälan krävs.

Välkomna!

/Naturvårdskommittén

P.S höstens Naturvårdsdag kommer att äga rum 14 oktober D.S

Årsmöte 30 mars

Hej!

I år kommer vårt årsmöte att äga rum som ett fysiskt möte torsdag den 30 mars kl 19.00 – inbjudan till årsmötet kommer att skickas separat.

Vänliga hälsningar från styrelsen


Midsommarfirande på Sollenkroka ö

Varmt välkomna till årets midsommarfirande, en fin tradition som vi äntligen kan återta fullt ut!

10:00   Vi klär midsommarstången

15:00   Musik, dans, lekar och fiskdamm

Extra föreningsmöte på midsommardagen

Medlemmar i Brantens Byalag kallas härmed till extra föreningsmöte, för beslut att ge styrelsen i uppdrag att förhandla och teckna avtal med IP-Only.

Lördag 25 juni (midsommardagen) klockan 15.00 vid A-bryggan.

Anmälan sker till  janerik@hicommunication.sesenast den 16 juni, skriv ”Extra föreningsmöte Brantens Byalag” i ämnesraden.

Förslag till dagordning, se nedan och bakgrund till beslut bifogas med denna kallelse. 

VÄLKOMNA!

DAGORDNING

1.     Mötets öppnande.

2.     Fråga om kallelse till mötet skett i tid enligt stadgarna.

3.     Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd. 4.     Val av ordförande för mötet.

5.     Val av sekreterare för mötet.

6.     Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera mötets protokoll.

7.     Godkännande av dagordning. 

8.     Beslut om att styrelsen ges i uppdrag att förhandla och teckna avtal med IP-Only.

9.     Övriga ärenden.

10.  Mötets avslutande

Forever Young

Omsorg om naturvärden är ett fundament i det som skapar förutsättning för god samvaro på vår ö. Sådana påståenden låter som en kliché hämtad ifrån någon ”friskvårdsbroschyr” ifrån 1960-talet, men det är också en fråga vi lever med i vår praktiska gemenskap på ön. Ön är ung och vi har den till låns ett slag. Om vi nu kan föreställa oss att Kroka ö har ett soundtrack till sitt liv så tror jag att den i sitt inre nynnar på Alphavilles förföriska hook …

Forever young
I want to be forever young
Do you really want to live forever?
Forever, and ever

Naturen på ön är en fantastisk blandning av urskog den hällmarksterräng som skärgården består av och det kulturlandskap som är arvet efter det småskaliga jordbruk som funnits. Förvaltningen av detta finns ”kodifierat” i den skötselplan som naturvårdsplanen utgör. Det är den som vi på ett hållbart sätt gör vårt bästa för att tolka och efterleva. Vi har inga planer på eller någon formell tillåtelse att omvandla ön till park. Skogen ska inriktas mot olikåldrighet och variation i trädslagen. Det gör skogen mer motståndskraftig vid framtida oväder och vi kan därigenom bevara öns grundläggande karaktär

Städvårdsområdena läggs vilande.

Naturvårdskommittén har visat hur vi nu fokuserar på de mest primära delarna av skötseln och att vi rör oss runt ön i detta arbete. Efter stormen Alfrida infördes tre städvårdsområden. Vi såg inledningsvis fullt av energi i städvårdsområdena och det är insatser som förtjänar all beröm. Därefter har vi, såvitt jag vet sett begränsad aktivitet. Vår bedömning är nu att det stora arbetet bättre sker genom en aktiv förvaltning runt ön enligt naturvårdsplanen med utgångspunkt i naturvårdskommitténs förslag och med stöd av beslut i styrelsen. Röjning sker kring åker- och ängsmarker för att på så vis återskapa och behålla det varierande odlingslandskapet som är karaktäristiskt för skärgården. Om det vid senare tillfälle finns önskemål om att återetablera områdesgrupper är vi självfallet mottagliga för förslag. De ”lilla arbetet” är att vi som öbor alltid kan rensa i diken, hålla sly borta ifrån det som är uppodlad mark, låta skogen föryngra sig och hålla rent från skräp.

Jag är uppriktigt imponerad av den vilja som finns bland oss på ön när det gäller att förvalta de värden som skogen och kulturlandskapet bär. Om vi lyssnar ordentligt kan vi säkert höra ön nynna Forever young, I want to be young forever …

Väl mött!
/Dag