Bryggkommitté

Medlem i föreningen har rätt att få tillgång till en bryggplats för båt.

Föreningen ansvarar för brygganläggningarna A-bryggan, B-bryggan, avlastningsbryggan i Flågsundet, ångbåtsbryggan och bryggan för sophantering. Bryggkommittén ansvarar även för att föreningens bojar läggs i och tas upp. Badstegar som inte är uppfällbara tas bort inför vintern och sätts i inför sommaren. Bryggkommittén lämnar senast den 15:e april årligen förslag på fördelning av bryggplatser till styrelsen. Bryggkommittén väljs vid varje årsmöte.

Bryggkommittén består av:

Per Fahrman Sammankallande
076-790 18 20 | per.fahrman@hkscan.com⁩

Daniel Lekås

Jonas Reinius

Kåre Ferm

Rein Nyman

Sebastian Pegert

Kontakta bryggkommittén: bryggkommitte@sollenkrokao.se

Fördelning av båtplatser

 • Rätten till bryggplats är begränsad till en plats per fastighet. Tilldelning av båtplats sker med hänsyn till båtstorlek enligt önskemål som skriftligen har framförts till bryggkommittén.
 • Bryggkommittén upprättar kö för tillgång till bryggplats och det är den som har kortaste kötid som i första hand kan erbjudas lediga platser med hänsyn till båtstorlek. Båtar längre än 25 fot kan inte beredas möjlighet till bryggplats eftersom bryggorna inte är dimensionerade för stora båtar.
 • Medlem behåller anvisad bryggplats om inte annat meddelas av bryggkommittén.
 • Medlem ska avsäga sig bryggplats som man inte önskar behålla senast den 1 april för att inte behöva betala årlig bryggplatsavgift.
 • Medlem som inte sjösätter eller tar bryggplats i bruk efter den 15 juli utan att ha anmält giltigt anledning, förverkar rätten till bryggplats. Bryggkommittén kan då erbjuda bryggplatsen till annan medlem.
 • Tilldelad bryggplats hör till den som tilldelats platsen och kan inte överlåtas eller hyras ut till annan medlem. Det är inte heller tillåtet att under längre tid låna ut platsen.
 • Vid försäljning av fastighet återgår bryggplatsen till föreningen och bryggkommittén kan tilldela platsen till annan medlem.
 • Medlem som önskar mer än en båtplats eller som önskar annan båtplats ska anmäla det till bryggkommittén senast den 1 april. En andra båtplats kan mot avgift endast göras tillgänglig om det finns platser över efter att alla medlemmar som önskat båtplats har fått sådan. En andra båtplats disponeras endast en säsong i taget och önskemål om första båtplats ska alltid prioriteras.
 • Den medlem som inte betalar årsavgiften till föreningen i tid förlorar rätten till bryggplats.
 • För Y-bomsplats utgår en särskilt årlig avgift vars storlek beslutas av årsmöte

Båtuppläggning

 • Båt får endast läggas upp för vinterförvaring på land på anvisad plats vid A-bryggan eller på egen tomt.
 • Gemensam mark får inte användas för långvarig uppläggning eller förvaring av båtar.
 • Båtar som vinterförvaras vid A-bryggan ska vara sjösatta senast den 15 maj.
 • Båtägaren ansvarar för avlägsnande av allt uppallningsmateriel och annat som använts i samband med vinterförvaring.
 • Det är inte tillåtet att avlägsna potentiellt giftig bottenfärg, göra omfattande motorarbeten eller annat potentiellt miljöfarligt arbete på gemensam mark.