Bryggkommitté

Medlem i föreningen har rätt att få tillgång till en bryggplats för båt.

På uppdrag av styrelsen och ytterst genom det förtroende som Brantens Byalags medlemmarna ger har bryggkommittén till uppgift att förvalta, underhålla och förädla föreningens gemensamhetsanläggningar i form av bryggor, sjösättningsramp, avlastningsbryggor, fördelning av båtplatser inklusive y-bommar och annat som relaterar till våra bryggor. Det sker enligt föreningens stadgar och de förutsättningar för god samvaro styrelsen har uppdrag att utforma. Dessa bryggregler har föreslagits av bryggkommittén som en uppdatering av tidigare bryggregler. Styrelsen beslöt den 15 maj 2023 att dessa regler ska gälla.

Bryggkommittén består av:

Per Fahrman Sammankallande
076-790 18 20 | per.fahrman@hkscan.com⁩

Daniel Lozano

Nina Norgren

Janerik Borg

Jonas Reinius

Kåre Ferm

Rein Nyman

Sebastian Pegert

Kontakta bryggkommittén: bryggkommitte@sollenkrokao.se

Fördelning av båtplatser för medlemmars båtar

 • Bryggkommittén ansvarar för att hålla förteckning av kö samt att sköta fördelning av de bryggplatser som förvaltas av föreningen. Kölistan syftar till att säkerställa rättvis fördelning av bryggplatser.
 • Bryggplats är primärt begränsad till en plats per fastighet. Om det efter att alla medlemmar som så önskar fått bryggplats tilldelad kan medlem i mån av tillgång mot särskild avgift tilldelas en andra bryggplats. Bryggplats vid y-bom medför också särskild avgift. Avgifter fastslås vid årsmöte.
 • Tilldelning av bryggplats sker efter plats i kön för A-bryggan respektive B-bryggan, tillgänglighet av platser och slutligen med hänsyn till båtstorlek. Medlem kan inte kräva plats oavsett storlek på båt. Vid platsfördelning av båtplatser är det viktigt att även ta hänsyn till båtens storlek och vikt, detta eftersom en båt som är för stor för en båtplats kan utgöra en fara för andra båtar och bryggans konstruktion. Båtar längre än 25 fot kan inte beredas möjlighet till bryggplats eftersom bryggorna inte är dimensionerade för så stora båtar.
 • Önskemål om bryggplats, inklusive önskemål om plats för särskild båt av särskild storlek ska framföras till bryggkommittén senast den 15 mars.
 • Den som sedan tidigare har en första bryggplats behöver inte anmäla nytt önskemål om det inte är aktuellt med ändrad båtstorlek eller om man vill avstå ifrån sin bryggplats
  – även här gäller att bryggkommittén behöver informeras skriftligen senast den 15 mars.
 • När en bryggplats blir tillgänglig, erbjuds den till den medlem som högst upp på kölistan och som har en båt som är lämplig för den tillgängliga platsen. Den som avstår eller låter bli att svara i rimlig tid, normalt en vecka efter besked, lämnar den tillgängliga båtplatsen till den som står näst på tur på kölistan.
 • Aktuella kölistor för bryggorna, bryggregler och fördelade platser anslås på respektive bryggas anslagstavla senast den 1 maj.
 • Bryggkommittén uppmanar alla medlemmar att lämna ifrån sig sin plats om den inte används under en längre period. Att hålla på en plats med en båt som inte används orsakar platsbrist bryggorna och försvårar en rättvis platsfördelning.
 • Medlem som inte önskar behålla en andra bryggplats ska avsäga sig den senast den 1 april för att inte behöva betala årlig bryggplatsavgift.
 • Båtar vinterförvarade genom uppställning vid A-bryggan ska vara sjösatta senast den 15 juni. Båtvagnar och eget pallmaterial eller annan utrustning ska avlägsnas. Båtvagnar ska förvaras på egen tomt eller på vagnparkeringen bakom sopboden. Det är inte tillåtet att ställa upp båtvagn på andra ställen på föreningens fastighet (allmänningen).
 • Medlem som inte sjösätter eller tar bryggplats i bruk efter den 15 juni utan att ha anmält giltigt anledning, förverkar rätten till bryggplats. Bryggkommittén kan då erbjuda bryggplatsen till annan medlem.
 • Tilldelad bryggplats hör till den som tilldelats platsen och kan inte överlåtas eller hyras ut till annan medlem. Det är inte heller tillåtet att under längre tid låna ut platsen. Lånas platsen ut utan bryggkommitténs medgivande, anses medlem inte vara i behov av platsen vilket ger bryggkommittén möjlighet att tilldela platsen till en annan medlem.
 • Vid försäljning av fastighet återgår bryggplatsen till föreningen vid fastighetens överlåtelse. Bryggkommittén kan därefter tilldela platsen till annan medlem. Medlem som önskar mer än en båtplats eller som önskar annan bryggplats ska anmäla det skriftligen till bryggkommittén senast den 1 april. En andra bryggplats kan endast göras tillgänglig om det finns platser över efter att alla medlemmar som önskat bryggplats har fått sådan. En andra bryggplats disponeras endast en säsong i taget och önskemål om första bryggplats ska alltid prioriteras. Den som har haft en andra bryggplats kortast tid, blir den som först behöver avstå om efterfrågan på första bryggplats kräver så.
 • Den medlem som inte betalar föreningens årsavgift i tid och efter påminnelse förlorar rätten till bryggplats.

Viktiga tidpunkter

 • Senast den 15 mars: Anmäla önskemål om bryggplats eller om man avstår tilldelad bryggplats.
 • Senast den 1 april: Anmäla när man inte längre vill behålla tilldelad andra bryggplats.
 • Senast den 1 maj: Bryggkommittén publicerar kölistor, tilldelade platser och bryggregler vid bryggorna.
 • Senast den 15 juni: Båtar upplagda på uppläggningsplatsen vid A-bryggan ska vara sjösatta och båtvagnar med uppallning och annat ska vara bortforslade. Bryggplatsen ska tas i anspråk för att den ska anses behövas.