Årsmöte Brantens Byalag, 10 mars 2022

På grund av de omständigheter som råder kring pandemin kommer även årsmötet 2022 hållas digitalt.
För att säkerställa att föreningens medlemmar ges möjlighet till inflytande, kommer vi att tillämpa förtidsröstning, läs mer om det nedan. Denna förtidsröstning kommer vara din närvaro och bli mötets röstlängd.
Även detta år har styrelsen valt att begränsa mötet till de formella beslut som krävs för att föreningens verksamhet ska kunna fortgå – frågor som förutsätter en mer fördjupad diskussion skjuts därmed upp till senare föreningsmöten.

Tid: Torsdag 10 mars kl. 18.00-20.00
Plats: Teams (videomötesplattform), se teknik nedan
Anmälan: Förtidsröst till styrelsens sekreterare janerik@hicommunication.se, senast 7 mars 2022.
Teknik: Länk till mötet kommer att mailas från dag.larsson@lif.se några dagar innan mötet. Det kommer även gå att ringa in till mötet. Vidare instruktioner kommer med länken till mötet.

Handlingar: finns under Föreningen/Stadgar & Dokument/ Dokument 2022
• Verksamhetsberättelse 2021
• Resultat- och balansräkning 2021
• Revisorernas berättelse
• Budget 2022

Frågor: Har du några frågor angående årsmötet är du välkommen att maila styrelsen@sollenkrokao.se

Förtidsröstning, dagordning och valberedningens förslag

Så här går det till:
• Alla dagordningspunkter där röstförslag alternativ 1 och 2 anges, kommer enbart att hanteras genom förtidsröstning.
• Om du helt och hållet röstar enligt styrelsens och valberedningens alla förslag, kan ni i svarsmejl enkelt svara enligt följande: Jag röstar i enlighet med styrelsens och valberedningens samtliga förslag.
• Om du väljer att inte rösta enligt styrelsens och valberedningens samtliga förslag ber vi dig i svarsmejl skriva enligt följande exempel för alla beslutspunkter där Alternativ 1 och Alternativ 2 finns angivna:
Punkt 11, alternativ 1
Punkt 12, alternativ 2 Jag föreslår att revisorerna arvoderas med 250 kronor (.OBS exempel, inte styrelsens förslag)
Och så vidare …
• Förtidsröstning per mejl senast den 7 mars till janerik@hicommunication.se
• Glöm inte att ange namn och tomtnummer.

Förtidsröst-formulär med dagordning och valberedningens förslag finner du längst ner i Kallelsen till årsmöte 2022