God samvaro på Sollenkroka ö

Sollenkroka ö är vår fantastiska ö i skärgården. Vi som har möjlighet att vistas på ön har tillgång till en fin balans mellan det egna stället och gemensam natur. Alla når vattnet runt nästan hela ön och alla har möjlighet att vistas i skogen och att använda vägarna, bryggorna och gärdena. Öns karaktär präglas både av ett skogbevuxet hällandskap och det kulturlandskap som skapats genom ett tidigare småskaligt jordbruk. Sedan avstyckningen av fritidstomter för lite drygt 50 år sedan finns det också gemensamma värden att värna om. Med det som grund vill vi lyfta fram några förutsättningar för en god samvaro på Sollenkroka ö.

Brantens Byalag är vår gemensamma ideella förening genom vilken öns fastighetsägare äger de gemensamma delarna av ön. Följande utgångspunkter för god samvaro på vår ö kompletterar den inramning som anges i föreningens stadgar och särskilda regler för natur, vägar och bryggor. Du kan läsa om allt detta här på vår webb.

Allmänna hänsyn
Visa hänsyn och respekt för varandras behov.

Skog- och naturmark
Det är inte tillåtet att utan tillstånd göra ingrepp eller förändra vår gemensamma mark och dess växtlighet.

Gemensamma vägar och motorfordonstrafik
Motorfordon är endast tillåtna för nyttotrafik och när det finns hälsoskäl. Var rädd om vägarna.

Båtar och bryggor
Alla tomtägare har rätt till en båtplats vid brygga. Vinterförvaring på anvisad plats (sjösättning senast 15 maj) eller egen tomt.

Sopor och skräp
Hushållssopor kan lämnas i sophuset under de delar av året då sophämtning sker. Grovsopor hämtas två gånger per år.

Grundvatten och avlopp
Grundvattnet ger oss dricksvatten och är en begränsad gemensam naturresurs. Begränsa ditt uttag av grundvatten. Avlopp från hushåll måste hanteras enligt lagar och förordningar.

Brand eller annan fara
Elda med gott omdöme och med respekt för myndigheters beslut. Om brand uppstår – skydda personer i första hand och egendom i andra hand. Motordriven brandspruta finns i sophuset.

Väl mött på Sollenkroka ö!
Styrelsen Brantens Byalag