Stadgar

STADGAR FÖR BRANTENS BYALAG (org nr 814000-3495)

Antagna vid konstituerade möte den 2 december 1970 vid det som då benämndes Sollenkroka ö:s tomtägarförening. Reviderade enligt beslut på ordinarie årsmöte den 9 mars 2020 och extra föreningsmöte den 20 juni 2020.

§ 1 Firma, sätesort och föreningsform

Föreningens namn är Brantens Byalag. Namnet utgör även föreningens firma. Brantens Byalag har sitt säte i Stockholm och är en ideell förening enligt Skatteverkets föreskrifter.

§ 2 Ändamål

Föreningen har till ändamål att vara intresseförening för fastighetsägarna på Sollenkroka ö och ta tillvara fastighetsägarnas intressen i gemensamma frågor i vilket ligger att underhålla, förvalta och utveckla gemensamma tillgångar som mark, vägar, bryggor och annat. Föreningen har också till ändamål att bidra till god samverkan mellan föreningens medlemmar.

§ 3 Medlemskap

Medlemskap i föreningen följer med ägarskap av fastighet på Sollenkroka ö, med undantag av ägaren av fastigheten 2:78. Finns det fler än en fysisk eller juridisk person som har lagfart för samma fastighet, blir samtliga delägare medlemmar i föreningen.

Fastighetsöverlåtelse ska meddelas till styrelsen, inklusive den nye ägarens kontaktuppgifter.

Inbetald medlemsavgift – oavsett om det är den tidigare eller den nye ägaren som betalat – är en förutsättning för att få tillgång till föreningens gemensamma anläggningar inklusive möjlighet till bryggplats.

Medlem, som överlåter sin fastighet och därmed lämnar föreningen, kan inte göra anspråk på någon del av föreningens tillgångar eller de avgifter som inbetalats till föreningen.

§ 4 Styrelse

Föreningens verksamhet leds av en styrelse som ska bestå av en ordförande, minst tre och högst fem ordinarie ledamöter och högst två suppleanter. Alla i styrelsen ska vara medlemmar i föreningen och i styrelsen får det inte finnas mer än en delägare för en enskild fastighet.

Styrelsens ledamöter väljs vid föreningens årsmöte för en mandatperiod som sträcker sig över två år. För att uppnå långsiktighet är det eftersträvansvärt att mandatperioderna överlappar så att inte mer än hälften av styrelsens ledamöter är nyvalda. Styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanter väljs tillsammans i ett samlat beslut. Styrelsens ordförande väljs i ett separat beslut. Styrelsen avgör själv hur olika arbetsuppgifter fördelas mellan styrelsens ledamöter. Det gäller särskilt uppgifter som kassör och sekreterare, men kan också vara andra särskilda uppgifter.

Styrelsen kan fatta beslut när ordförande samt fyra eller fler ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Ordföranden sammankallar styrelsen och leder styrelsens arbete. Ordföranden avgör i samråd med styrelsen om fråga som väckts inför eller under föreningens årsmöte bör beredas av styrelsen. Styrelsen ansvarar för att upprätta och hålla en förteckning över föreningens medlemmar.

Föreningens kassör sköter räkenskaperna, samlar in avgifter och förvaltar föreningens ekonomiska tillgångar i enlighet med styrelsens beslut.

Föreningens sekreterare säkerställer utformning och utskick av kallelse till föreningens möten, för mötesprotokoll och sammanställer förslag till årsberättelse.

§ 5 Styrelsens befogenheter och ansvar

Styrelsen ges befogenhet att ansvara för föreningens löpande verksamhet. Det innebär att fatta beslut om den löpande förvaltningen och genomförande av beslutade åtgärder. Styrelsen ansvarar för förvaltning av föreningens tillgångar.

Styrelsen ska presentera frågor av större betydelse till föreningens medlemmar vid årsmöte.

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för styrelsens beslut och förvaltning av föreningens tillgångar. Enskild ledamot befrias från det gemensamma ansvaret för det enskilda beslutet om hen har begärt att avvikande uppfattning ska noteras i mötesprotokollet.

Styrelsen får fatta ekonomiska beslut utöver den budget som beslutats vid årsmötet med följande begränsningar. Beslut utöver det som budgeterats får inte överstiga 25 procent av den sammanlagda kostnadsbudgeten eller 25 procent av tillgänglig kassa efter avdrag för budgeterade kostnader. Begränsningen gäller det lägre beloppet av dessa två alternativ.

§ 6 Firmateckning, verksamhetsår och räkenskapsår

Föreningens firma tecknas av två inom styrelsen utsedda ordinarie ledamöter och firma tecknas gemensamt.

Verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§ 7 Avgifter reservfond m.m.

Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet och utgör en avgift per fastighet. Avgiften ska betalas årsvis senast den 30 april. När det finns fler än en ägare till en fastighet är det fastighetsägarnas gemensamma ansvar att betala medlemsavgiften.

Föreningen ska ha tillgång till likvida medel som minst motsvarar hälften av ett års samlade medlemsintäkter. För att återställa likviditeten till denna nivå efter särskilda utgifter ska minst 20 procent av ett års samlade medlemsintäkter avsättas till dess att likviditetsnivån i denna punkt är uppnådd.

Vid extraordinär händelse där sparade medel inte är tillräckliga för att täcka uppkomna kostnader kan föreningens årsmöte eller extra föreningsmöte besluta om extra medlemsavgift genom beslut med två tredjedelars majoritet bland de närvarande röstberättigade medlemmarna. Medlemskap i föreningen medför skyldighet att betala en sådan extra avgift.

§ 8 Revisorer och revision

Räkenskaperna och styrelsens förvaltning ska granskas av föreningens revisorer. Två revisorer och en revisorssuppleant väljs vid föreningens årsmöte för en mandatperiod som omfattar ett år. Räkenskaperna och underlagen för styrelsens förvaltning ska vara färdiga för granskning senast trettio dagar innan ordinarie årsmöte.

§ 9 Rösträtt

Varje fastighet äger en rösträtt vid årsmöte eller extra föreningsmöte. Rösträtt får utövas genom att fullmakt ges till annan medlem i föreningen. Ingen får vara ombud för mer än en medlem. När en fastighet har mer än en ägare ska fastighetens ägarkrets utse en i kretsen att företräda fastigheten vid omröstning vid årsmöte eller extra föreningsmöte.

§ 10 Föreningens möten

Ordinarie årsmöte ska hållas under mars eller april månad. Extra föreningsmöte kan sammankallas då styrelsen har skäl att göra så eller då minst en tredjedel av föreningens medlemmar skriftligen har begärt det. En sådan begäran ska innefatta anledning till önskemål om extra föreningsmöte. Ett extra föreningsmöte får inte avhandla andra frågor än de som ingått i kallelsen till mötet.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden tas upp:

1. Fråga om kallelse till mötet skett i tid enligt stadgarna

2. Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd

3. Val av ordförande för mötet

4. Val av sekreterare för mötet

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera mötets protokoll

6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse

7. Föredragning av revisorernas berättelse

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Beslut om avgifter och eventuell extra medlemsavgift

10. Beslut om budget för aktuellt verksamhetsår

11. Val av styrelseordförande som också blir föreningens ordförande

12. Val av styrelseledamöter och suppleanter

13. Val av revisorer och revisorssuppleant

14. Val av ytterligare funktioner

15. Val av valberedning

16. Fråga om arvode till styrelsen och revisorerna

17. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner från medlemmar

18. Övriga ärenden

För att föreningen ska ha rätt att fatta beslut krävs att minst en tredjedel av medlemmarna är närvarande, personligen eller genom ombud. Föreningens beslut fattas med enkel majoritet med undantag för de beslut som enligt stadgarna kräver annan majoritet. Frågorna avgörs genom öppen omröstning om inte sluten omröstning begärs innan beslutet fattas. Vald mötesordförande har utslagsröst vid öppen omröstning och beslutet avgörs genom lottning vid sluten omröstning samt vid val av person.

§ 11 Kallelse och motioner till möte

Kallelse till årsmöte eller extra föreningsmöte ska ske per post eller e-post senast trettio dagar före mötet. Kallelsen ska innehålla upplysning om de frågor som kommer att avhandlas vid mötet.

Föreningens medlemmar kan senast den 31 januari till föreningens styrelse lämna in motion som ska avhandlas vid årsmöte. Motioner ska redovisas vid årsmöte eller extra föreningsmöte. Styrelsen kan välja att bereda ärendet och ska i så fall redovisa beredningen vid årsmöte eller extra föreningsmöte.

§ 12 Åtgärder om medlem inte fullgör skyldigheter enligt föreningens stadgar

Om medlem inte fullgör sina förpliktelser enligt dessa stadgar ska styrelsen efter att ha utrett frågan kontakta medlemmen för att söka nå tillfredställande lösning. Om detta inte lyckas ska styrelsen presentera ärendet till föreningens medlemmar vid årsmöte eller extra föreningsmöte. Årsmötet eller det extra mötet kan därefter fatta beslut om åtgärd inom ramen för det som föreningens stadgar tillåter.

§ 13 Stadgeändring  

Stadgarna kan endast ändras genom beslut med två tredjedelars majoritet bland närvarande eller genom ombud röstberättigade medlemmar vid två åtskilda föreningsmöten (årsmöte eller extra föreningsmöte). Det andra mötet ska hållas tidigast en månad efter och senast tolv månader efter det första mötet.

§ 14 Förutsättningar för god samvaro inom föreningen

Styrelsen har ansvar för att utforma och meddela förutsättningar för god samvaro inom föreningen.

Förutsättningar för god samvaro kan exempelvis innefatta skötsel och bruk av gemensamma markområden, vägar och bryggor, användning av vatten med grundvatten som källa, hantering av sopor och avlopp, med mera. Föreningens medlemmar kan föreslå hur dessa förutsättningar bör utformas så att styrelsen på ett välgrundat sätt kan besluta om innehållet. Förutsättningarna ska göras tillgängliga till föreningens alla medlemmar genom anslagstavlor, utskick och på andra sätt som styrelsen finner lämpligt.

På Sollenkroka ö är motorfordon endast tillåtet för nyttotrafik och fordon som används av hälsoskäl.

§ 15 Tvister

Tvister mellan föreningen och styrelseledamot eller föreningsmedlem ska avgöras i enlighet med tillämplig svensk lagstiftning.

§ 16 Föreningens upplösning

Beslut om föreningens upplösning kan enbart fattas genom beslut med två tredjedelars majoritet bland närvarande eller genom ombud röstberättigade medlemmar vid två åtskilda föreningsmöten (årsmöte eller extra föreningsmöte). För att beslut om föreningens upplösning ska gälla behöver mer än hälften av föreningens medlemmar vara närvarande eller rösta genom ombud. Det andra mötet ska hållas tidigast en månad efter och senast tolv månader efter det första mötet. Om det när föreningen upplöses finns ekonomiska eller andra tillgångar kvar efter det att alla skulder betalats, ska tillgångarna fördelas lika mellan föreningens medlemmar.