Stadgar

STADGAR FÖR BRANTENS BYALAG

Antagna vid konstituerade möte den 2 december 1970 vid det som då benämndes Sollenkroka ö:s tomtägarförening.

§ 1 Firma

Föreningens namn är Brantens Byalag, vilket namn även utgör föreningens firma.

§ 2 Ändamål

Föreningen skall ha till ändamål att vara intresseförening för tomtägarna på Sollenkroka ö samt förvalta och omhänderha deras intressen i gemensamma frågor, att efter förvärvande av allmänna platser, vägar och bryggor, etc. underhålla dessa och utöva tillsyn över ordning och hygien.

§ 3 Medlemskap

Medlemskap i föreningen är obligatoriskt för varje tomtägare inom fastigheterna Sollenkroka 2:3 och 2:4 på Sollenkroka ö med undantag av ägaren av tomt 2:78. Är flera ägare av en och samma tomt, blir samtliga delägare medlemmar av föreningen, dock utan att varje tomt erhåller mer än en röst.

Upphör medlem att vara tomtägare, upphör automatiskt medlemskapet i föreningen.

Försäljer tomtägare sin fastighet skall han omedelbart underrätta styrelsen därom och i köpekontraktet införa bestämmelse av innehåll, att den nye ägaren är skyldig att tillhöra föreningen och åta sig de förpliktelser detta medlemskap medför.

Medlem, som utträtt ur föreningen, äger icke återfå erlagda avgifter eller utfå andel i föreningens övriga tillgångar.

§ 4 Styrelse

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och fyra ordinarie ledamöter jämte två suppleanter för dem. Styrelseledamot skall vara myndig, här i riket bosatt svensk medborgare samt medlem av föreningen. Dock kan endera av make/maka eller annan lagfaren delägare av fastighet väljas. Val sker på ordinarie årsmöte för en tid av två år. Därvid väljes styrelsens ordförande, som tillika skall vara föreningens ordförande, för sig. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, skattmästare och sekreterare. Styrelsen är beslutsför, då minst fyra ledamöter är närvarande. Såsom styrelsens beslut gäller den mening om vilket flertalet av de vid sammanträdet närvarande ledamöterna är ense. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Ordföranden sammankallar styrelsen och leder föreningens förhandlingar. Fråga, som väckts vid föreningsmöte, kan av ordföranden hänskjutas till beredning av styrelsen.

Skattmästaren håller förteckning över föreningens medlemmar, sköter räkenskaperna, uppbär stadgade avgifter och förvaltar föreningens penningmedel, fonder och kassor enligt styrelsens bestämmande under personligt ansvar gentemot styrelsens övriga medlemmar.

Utbetalningar, som icke hör till löpande utgifter eller grundas på fattade beslut, samt större omplacering av penningmedel eller värdehandlingar, kräver styrelsens godkännande.

Sekreteraren ombesörjer kallelse till föreningens sammanträden, för protokoll över förhandlingarna, upprättar förslag till årsberättelse samt expedierar i övrigt föreningens och styrelsens beslut.

§ 5 Styrelsens befogenheter och ansvar

Styrelsen åligger att handha föreningens löpande angelägenheter och äger därvid befogenhet att på egen hand besluta inom ramen för den löpande förvaltningen samt att vidta erforderliga åtgärder för att verkställa beslutet. Fråga av större räckvidd skall dock föreläggas medlemmarna vid årsmöte eller särskilt utlyst möte.

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för de medel som står under styrelsens förvaltning, även som för beslut rörande medelförvaltningen som fattas på styrelsesammanträde, vari de varit närvarande. Ledamot är fri från ansvarighet därest han låtit till protokollet anteckna att han icke biträtt i ärendet fattat beslut.

§ 6 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av två inom styrelsen utsedda styrelseledamöter, vilka gemensamt äger teckna firman.

§ 7 Avgifter reservfond m.m.

Varje medlem erlägger senast en månad efter ordinarie årsmöte en årsavgift, vars storlek bestäms på årsmötet. Är flera ägare av en och samma tomt medlemmar i föreningen, erlägger endast tomtens huvuddelägare stadgade årsavgift. Minst 20 % av årsavgifterna skall varje år avsättas till en reservfond intill att den uppgår till minst 10 000 kr. Reservfonden bör som regel icke tas i anspråk för täckande av löpande utgifter. Skulle reservfonden komma att nedgå under angivet belopp, skall avsättning åter ske på ovan angivet sätt intill dess att reservfonden åter uppgår till minst 10 000 kr. Eventuellt uppkommen vinst i föreningen fonderas till nästföljande år. Därest föreningens medel icke skulle förslå till betalning av utgifter eller om extra avsättning till reservfondenskulle erfordras, är medlemmarna efter beslut av årsmöte eller extra möte skyldiga att underkasta sig den extra uttaxering som kan finnas erforderlig. För extra uttaxering krävs 2/3 majoritet av de vid sammanträdet närvarande röstande medlemmarna.

§ 8 Revisorer och revision

Föreningens räkenskaper avslutas per den 31 december varje kalenderår. Dessa räkenskaper jämte styrelsens förvaltning skall granska av två revisorer, vilka jämte suppleant för dem utses på ordinarie årsmöte för tiden intill dess nästa ordinarie årsmöte hållits. Räkenskaperna skall vara färdiga för granskning senast den 1 mars varje kalenderår.

§ 9 Rösträtt

Varje fastighet äger en rösträtt. Rösträtt för utövas medelst fullmakt, dock skall det befullmäktigade ombudet vara medlem av föreningen. Ingen får vara ombud för mer än en medlem. Vad nu sagts utgör icke hinder för att äkta makar eller därmed likställda, barn/förälder till fastighetsägare eller annan lagfaren delägare i fastigheten får utöva rösträtt och föra talan för varandra.

§ 10 Föreningens sammanträden

Ordinarie årsmöte skall hållas under februari eller mars månader. Extra möte hålles då styrelsen finner det erforderligt eller då minst 1/3 av föreningens medlemmar skriftligen begärt det, varvid det ärende skall anges, för vilket det extra mötet begärs. Vid extra möte får inga andra ärenden tas upp till behandling än sådana, som angivits i kallelsen.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1. Medlemsupprop, upprättande av röstlängd och granskning av fullmakter.
2. Fråga om kallelse till mötet skett i behörig ordning.
3. Val av ordförande för mötet.
4. Val av sekreterare för mötet.
5. Godkännande av röstlängd.
6. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
7. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Beslut om årsavgift, tilläggsavgift och eventuell extra uttaxering.
10. Val av styrelseordförande som tillika är föreningens ordförande.
11. Val av fyra styrelseledamöter och två suppleanter för dem.
12. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
13. Fråga om arvode till styrelsen och revisorerna.
14. Övriga ärenden.

För att föreningen skall vara beslutsför på årsmötet eller extra möte fordras minst 1/3 av medlemmarna är närvarande, personligen eller genom ombud.

Där ej annorlunda bestäms i dessa stadgar, fattas beslut av föreningen med enkel majoritet av de närvarande röstande medlemmarna. Frågorna avgörs, därest sluten omröstning icke begärs, med öppen omröstning. Vid lika röstetal äger ordföranden vid sammanträdet utslagsröst.

Dock skall vid sluten omröstning liksom vid val avgörandet ske genom lottning.

§ 11 Kallelse

Kallelse till årsmöte eller extra möte skall ske per post senast 14 dagar före sammanträdet. I kallelsen skall anges de ärenden som föranlett medlemmarnas sammankallelse.

§ 12 Åtgärder gentemot medlemmar som ej fullgör sina skyldigheter

Har medlem i något avseende brustit i sina förpliktelser gentemot föreningen i fråga om erläggande av avgift eller på annat sätt, äger styrelsen företa utredning i ärendet och söka komma till samförstånd med vederbörande. Om överenskommelse då ej sker, skall styrelsen föredra ärendet inför föreningsmötet, som då har att fatta beslut om lämpliga åtgärder.

§ 13 Stadgeändring  

Beslut om ändring av dessa stadgar är icke giltigt med mindre samtliga medlemmar därom

förenar sig eller beslut fattas på två på varandra följande möten, varav minst ett ordinarie årsmöte, och å vartdera mötet biträds av minst 2/3 av de röstande Det senare mötet skall hållas tidigast en månad och senast 12 månader efter det första mötet.

§ 14 Motorfordonstrafik

Motorfordon på Sollenkroka ö är endast tillåtet för nyttofordon samt för sådana fordon som används av hälsoskäl. För att få använda sådana motorfordon på ön skall anmälan årligen inges till styrelsen som beslutar och beviljar tillstånd. Sollenkroka ö omfattas av trafikskadelagen och motorfordon skall därför vara trafikförsäkrade enligt lag, vilket det åligger innehavaren av motorfordonet att säkerställa.

§ 15 Tvister

Tvister mellan föreningen och styrelseledamot eller föreningsmedlem skall avgöras av skiljemän enligt gällande lag om skiljemän.

§ 16 Föreningens upplösning

Beslut om föreningens upplösning är icke giltigt med mindre det fattas på två varandra följande föreningsmöten, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. På det sammanträde som sist äger rum, måste minst 2/3 av de närvarande medlemmarna biträda beslutet. Upplöses föreningen och kvarstår behållning sedan alla skulder blivit betalda, skall denna behållning fördelas lika mellan medlemmarna.