Extra föreningsmöte på midsommardagen

Medlemmar i Brantens Byalag kallas härmed till extra föreningsmöte, för beslut att ge styrelsen i uppdrag att förhandla och teckna avtal med IP-Only.

Lördag 25 juni (midsommardagen) klockan 15.00 vid A-bryggan.

Anmälan sker till  janerik@hicommunication.sesenast den 16 juni, skriv ”Extra föreningsmöte Brantens Byalag” i ämnesraden.

Förslag till dagordning, se nedan och bakgrund till beslut bifogas med denna kallelse. 

VÄLKOMNA!

DAGORDNING

1.     Mötets öppnande.

2.     Fråga om kallelse till mötet skett i tid enligt stadgarna.

3.     Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd. 4.     Val av ordförande för mötet.

5.     Val av sekreterare för mötet.

6.     Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera mötets protokoll.

7.     Godkännande av dagordning. 

8.     Beslut om att styrelsen ges i uppdrag att förhandla och teckna avtal med IP-Only.

9.     Övriga ärenden.

10.  Mötets avslutande