GDPR

Information om Brantens Byalag och europeisk dataskyddslagstiftning

Från den 25 maj 2018 gäller den europeiska dataskyddsförordningen GDPR i Sverige. Den ersätter personuppgiftslagen och gäller även för föreningar som Brantens Byalag. Syftet med den nya lagstiftningen är ett stärkt skydd för individen när det gäller hantering av personuppgifter. Den gäller på samma sätt i hela Europa.

Styrelsen i Brantens Byalag har beslutat att leva upp till förväntningarna relaterade till GDPR meddelar på följande sätt hur de personuppgifter som bedöms nödvändiga för att kunna bedriva föreningens verksamhet:

  • Styrelsens ordförande är personuppgiftsansvarig och styrelsen utser den eller de som är behöriga att hantera personuppgifter. Det gäller till exempel kassören för att kunna hantera medlemsuppgifter eller sekreteraren i samband med röstlängder eller utskick.
  • Personuppgifter behövs för att kunna bedriva föreningens verksamhet och medlemskap i föreningen anses som ett medgivande av hantering av personuppgifter.
  • Föreningen kommer att föra ett medlemsregister där vissa begränsade uppgifter kommer att finnas. Uppgifterna omfattar enbart aktuella medlemmar och är endast tomtnummer, fastighetsbeteckning, namn, telefonnummer, hemadress till fastighetsinnehavaren, e-post. Syftet med registret är att kunna bedriva föreningens verksamhet och att kunna nå ut med information som föreningen bedömer angelägen. Det gäller bland annat kallelser till föreningsmöten och till andra aktiviteter.
  • På Brantens Byalags webbplats www.sollenkrokao.se kommer alla protokoll och förteckningar äldre än två år löpande att tas bort. Äldre förteckningar, protokoll och andra dokument kommer att arkiveras på ett sätt som Styrelsen bedömer möter dataskyddsförordningens krav. Styrelsen är mycket angelägen om att dokumentation om öns och föreningens historia inte går förlorad.
  • Medlem kan begära ut information om vilka personuppgifter som hanteras och begära att uppgifterna ändras eller raderas. Det gäller alla uppgifter förutom de som anses nödvändiga för att föreningen ska kunna bedriva verksamhet enligt föreningens ändamål och stadgar.

Detta meddelande har skickats till alla medlemmar i Brantens Byalag genom e-post eller brev.

Återigen vill vi påminna om att denna åtgärd är en följd av ny lagstiftning och är till för att skydda medlemmarna när det gäller hantering av personuppgifter.

Fråga gärna om något är oklart!

Sollenkroka ö, den 8 maj 2018
Fredrik Kihlman, för Brantens Byalags styrelse