Vattnet, grundvattnet och DHMO

Vi har genom myndigheter nåtts av upplysningar om DHMO i anslutning till gemensamma och enskilda brunnar på vår ö.

DHMO, även känt som divätemonoxid eller hydroxylsyra är den väsentligaste beståndsdelen i surt regn och bidrar till växthusefffekten. Det är en substans som kan orsaka brännskador och bidrar till erosionen av vårt naturlandskap. Som om detta inte varit nog, så är det också känt att DHMO accelererar korrosion av metaller och kan orsaka elektriska fel. Trots detta används DHMO som lösningsmedel, brandskyddsmedel, bekämpningsmedel och i livsmedelsproduktion. Många alkoholhaltiga drycker innehåller också överraskande mängder DHMO. Divätemonooxid kan förekomma i olika aggregationsformer och en av dem begränsar under delar av året tillgängligheten till Sollenkroka ö.

Rent, färskt dricksvatten är nödvändigt för allt levande på vår ö. Ön består av hällmarker som formats under istiden. Landskapets karaktär präglas av avslipade hällar, höjder, skrevor och sänkor. I sprickbildningar i berget finns drickbart grundvatten som sipprat ner ifrån sänkorna som i sin tur har fyllts av regnvatten och smältande snö. På vägen dit filtrerats vattnet genom lager av sand och finkornigt sediment så att det blivit en reservoar av rent dricksvatten. Föroreningar, humus och bakterier stannar i sedimentet. Varje dag vi vistas på ön kan vi glädjas åt det är magiska kretslopp som naturen har ordnat.

Vi behöver en hållbarhetsplan som också inkluderar vårt vägnät och tillhörande diken. Ni undrar säkert vad det har att göra med tillgången till dricksvatten? Det finns ett samband som ser ut så här. Dikena finns där för att göra vägarna hållbara i dubbel bemärkelse. Vägarna behöver både kunna bära den last som nödvändig trafik för med sig och de behöver dessutom underhållas på ett ekonomiskt sätt. Det är inte god hushållning att ständigt behöva fylla ut rännor efter grus som runnit bort vid skyfall. Detta tillsammans innebär att vägarna behöver hållas avvattnade.

Och här mina vänner kan man skönja en målkonflikt. Vi vill utan tvekan ha tillgång till dricksvatten och vi vill också ha torra och stabila vägar. Lösningen på den motsättningen bör sorteras in under rubriken balans. Vi avvattnar vägarna enbart i den utsträckning som behövs. Våtmarkerna kan tillåtas fortsätta att fylla på filtreringen av det livgivande vattnet. Det sämsta vi kan göra är att dränera ön helt och hållet. En sådan åtgärd skulle kunna leda till minskad tillgång till färskvatten och det vill ju ingen.

En avrundning med ett par av stroferna i Robban Brobergs hyllning till Stockholm och vattnet är på sin plats.

Vatten, stan är full av vatten
Vatten, lite grann i hatten
Om man tar en helikopter rakt upp
Så ser man alla öarna mesamma

Sommaren är i antågande – vi ses på Sollenkroka ö!

/Dag

PS. DHMO är enbart en annan namn på vatten 🙂