Naturvårdskommitté

Naturvårdskommittén består av:

Magnus Hultman, sammankallande
0703-922066 | semhu72@gmail.com

Viktoria Lidefelt
0707-340901 | vickan18165@gmail.com

Pontus Johansson
0703-637285 | photus.se@gmail.com

Rikard Henning
0708-448484 | rikard.henning@gmail.com

Vi äger gemensamt det som inte utgör enskilda tomter och ingen enskild medlem äger rätt att utan föreningens
tillstånd bruka det gemensamma. Vi har tillsammans ansvar för att vårda och förvalta den gemensamma arealen. Det
gör vi genom följande:

 • Skog- och naturmark, inklusive ängsområden och tidigare betesmark är något som sköts enligt den
  naturvårdsplan som naturvårdskommittén tillämpar efter godkännande av föreningens styrelse.
  Naturvårdskommittén väljs vid föreningens årsmöte och information om vilka som är med i kommittén finns i
  årsprotokoll och föreningens webb.
 • Naturvårdskommittén anordnar naturvårdsdagar som bygger på frivillig uppslutning bland föreningens
  medlemmar. Naturvårdsdagarna annonseras på föreningens webb och genom anslag.
 • Trädfällning eller annat ingrepp på de gemensamma delarna av ön är endast tillåtet för enskild medlem efter
  beslut i styrelsen efter beredning i naturvårdskommittén.
 • Byggnader eller andra fasta anläggningar på öns gemensamma område får endast uppföras efter att
  erforderliga tillstånd inhämtats ifrån föreningens styrelse och i förekommande fall ifrån behörig myndighet.
 • Föreningen har en gemensam gräsklippare som används för att hålla gräset kort på utvalda öppna ytor och
  passager. De klippta ytorna är uppskattade och klippningen sker på frivillig basis. Gräsklipparen är inte
  tillgänglig för klippning av privat tomtmark.