Grundvatten och dagvatten

De flesta fastigheterna har egna borrade brunnar. Någon saltvatteninträngning har hitintills inte inträffat.
Risken för låga grundvattennivåer ökar efter regnfattiga och varma somrar. Vattentillgången regleras inte av fastighetsgränsen.

Mycket vatten kantas ur en brunn med god kapacitet utan några problem, men den grundvattensänkning som detta medför kan ge ökade salthalter eller sinade brunnar i omgivningen. Alla måste alltså vara sparsamma med vatten.

Det är enligt lag förbudet att fylla bassänger och pooler med grundvatten. Mer om detta finner ni på Värmdö kommuns webb. Mot denna bakgrund förutsätter föreningen att bassänger och pooler fylls med regnvatten eller vatten som hämtas ifrån havet.

Det är möjligt att hämta dricksvatten ifrån havet genom rening och avsaltning. Det behövs tillstånd ifrån styrelsen innan anslutning kan dras över vår gemensamma mark. Slangar och annan anslutning ska utformas så att det blir ett acceptabelt ingrepp i det gemensamma.

Dränering av vatten från tomter är den enskilda tomtägarens ansvar. Tomtägaren har också att se till att diken hålls rensade ifrån skräp och löv så att vatten kan avledas ifrån de tillflöden som sker ifrån kringliggande tomter och gemensam mark.

Provtagning av dricksvatten

Livsmedelsverket rekommenderar att brunnsägare kontrollerar vattnet åtminstone vart tredje år. Läs mer på Värmdö kommuns hemsida.

Handpumpade brunnar

Vi har på vår ö endast en gemensam handpumpad färskvattenbrunn där vattnet har kontrollerats och befunnits tjänligt som användning som dricksvatten. Det är pump nummer 6 enligt bifogad karta. Notera att vi i det här läget har vetskap om i vilken utsträckning någon av de andra brunnarna erbjuder vatten som är tjänligt som dricksvatten.

Vi har ett antal handpumpade färskvattenbrunnar på vår ö. De borrades när vägarna anlades inför att fastigheterna till våra egna tomter styckades och ligger placerade längst föreningens vägnät. Det är fastighetsägarens ansvar att regelbundet säkerställa så att vattenkvaliteten analyseras om brunnsvattnet används som dricksvatten.

För några år sedan gjordes en sådan analys där det egentligen var endast en av brunnarna som hade tjänligt dricksvatten om än med reservation. Vi har nu (oktober 2022) låtit göra en förnyad analys av pumparna 1 och 6 enligt karta.

– Brunn nummer 6 enligt kartan är tjänligt med reservation för att järnhalten ligger något över riktvärdet.
– Brunn nummer 1 enligt kartan bedöms vara otjänlig med hänvisning till odlingsbara mikroorganismer och lukt.

Styrelsen hänvisar och med detta till brunn nummer 6 för avhämtning av dricksvatten. I nuläget kommer vi inte att undersöka de övriga 4 brunnarna. Eventuella försök till att återställa någon av brunnarna till att kunna leverera tjänligt vatten får anstå eftersom det är oklart om det är möjligt inom ramen för det som är praktiskt och ekonomiskt försvarbart.

Karta för handpumpar

    Avlopp

    Avlopp ifrån dusch, tvätt och disk samt avlopp ifrån toalett hanteras enligt lagstadgade krav. Det gäller både som en sanitär fråga och för att skydda kvaliteten i det dricksvatten som finns att hämta ifrån grundvattnet. Värmdö kommun kan ge ytterligare upplysningar om hur avloppsanläggningar ska utformas.