Grundvatten och dagvatten

De flesta fastigheterna har egna borrade brunnar. Någon saltvatteninträngning har hitintills inte inträffat.
Risken för låga grundvattennivåer ökar efter regnfattiga och varma somrar. Vattentillgången regleras inte av fastighetsgränsen.

Mycket vatten kantas ur en brunn med god kapacitet utan några problem, men den grundvattensänkning som detta medför kan ge ökade salthalter eller sinade brunnar i omgivningen. Alla måste alltså vara sparsamma med vatten.

Det är enligt lag förbudet att fylla bassänger och pooler med grundvatten. Mer om detta finner ni på Värmdö kommuns webb. Mot denna bakgrund förutsätter föreningen att bassänger och pooler fylls med regnvatten eller vatten som hämtas ifrån havet.

Det är möjligt att hämta dricksvatten ifrån havet genom rening och avsaltning. Det behövs tillstånd ifrån styrelsen innan anslutning kan dras över vår gemensamma mark. Slangar och annan anslutning ska utformas så att det blir ett acceptabelt ingrepp i det gemensamma.

Dränering av vatten från tomter är den enskilda tomtägarens ansvar. Tomtägaren har också att se till att diken hålls rensade ifrån skräp och löv så att vatten kan avledas ifrån de tillflöden som sker ifrån kringliggande tomter och gemensam mark.

Provtagning av dricksvatten

Livsmedelsverket rekommenderar att brunnsägare kontrollerar vattnet åtminstone vart tredje år. Läs mer på Värmdö kommuns hemsida.

Byalaget har sex borrade brunnar, vilka underhålls och kontrolleras regelbundet med avseende på tjänlighet. Provtagning av enskilt dricksvatten skedde för våra gemensamma brunnar under hösten 2018

Avlopp

Avlopp ifrån dusch, tvätt och disk samt avlopp ifrån toalett hanteras enligt lagstadgade krav. Det gäller både som en sanitär fråga och för att skydda kvaliteten i det dricksvatten som finns att hämta ifrån grundvattnet. Värmdö kommun kan ge ytterligare upplysningar om hur avloppsanläggningar ska utformas.