Dricksvatten

Byalaget har sex borrade brunnar, vilka underhålls och kontrolleras regelbundet med avseende på tjänlighet.

De flesta fastigheterna har egna borrade brunnar. Någon saltvatteninträngning har hitintills inte inträffat.
Risken för låga grundvattennivåer ökar efter regnfattiga och varma somrar. Vattentillgången regleras inte av fastighetsgränsen.
Mycket vatten kantas ur en brunn med god kapacitet utan några problem, men den grundvattensänkning som detta medför kan ge ökade salthalter eller sinade brunnar i omgivningen.
Alla måste alltså vara sparsamma med vatten.

Livsmedelsverket rekommenderar att brunnsägare kontrollerar vattnet åtminstone vart tredje år. Läs mer på Värmdö kommuns hemsida.

Provtagning av enskilt dricksvatten skedde under hösten 2018