Forever Young

Omsorg om naturvärden är ett fundament i det som skapar förutsättning för god samvaro på vår ö. Sådana påståenden låter som en kliché hämtad ifrån någon ”friskvårdsbroschyr” ifrån 1960-talet, men det är också en fråga vi lever med i vår praktiska gemenskap på ön. Ön är ung och vi har den till låns ett slag. Om vi nu kan föreställa oss att Kroka ö har ett soundtrack till sitt liv så tror jag att den i sitt inre nynnar på Alphavilles förföriska hook …

Forever young
I want to be forever young
Do you really want to live forever?
Forever, and ever

Naturen på ön är en fantastisk blandning av urskog den hällmarksterräng som skärgården består av och det kulturlandskap som är arvet efter det småskaliga jordbruk som funnits. Förvaltningen av detta finns ”kodifierat” i den skötselplan som naturvårdsplanen utgör. Det är den som vi på ett hållbart sätt gör vårt bästa för att tolka och efterleva. Vi har inga planer på eller någon formell tillåtelse att omvandla ön till park. Skogen ska inriktas mot olikåldrighet och variation i trädslagen. Det gör skogen mer motståndskraftig vid framtida oväder och vi kan därigenom bevara öns grundläggande karaktär

Städvårdsområdena läggs vilande.

Naturvårdskommittén har visat hur vi nu fokuserar på de mest primära delarna av skötseln och att vi rör oss runt ön i detta arbete. Efter stormen Alfrida infördes tre städvårdsområden. Vi såg inledningsvis fullt av energi i städvårdsområdena och det är insatser som förtjänar all beröm. Därefter har vi, såvitt jag vet sett begränsad aktivitet. Vår bedömning är nu att det stora arbetet bättre sker genom en aktiv förvaltning runt ön enligt naturvårdsplanen med utgångspunkt i naturvårdskommitténs förslag och med stöd av beslut i styrelsen. Röjning sker kring åker- och ängsmarker för att på så vis återskapa och behålla det varierande odlingslandskapet som är karaktäristiskt för skärgården. Om det vid senare tillfälle finns önskemål om att återetablera områdesgrupper är vi självfallet mottagliga för förslag. De ”lilla arbetet” är att vi som öbor alltid kan rensa i diken, hålla sly borta ifrån det som är uppodlad mark, låta skogen föryngra sig och hålla rent från skräp.

Jag är uppriktigt imponerad av den vilja som finns bland oss på ön när det gäller att förvalta de värden som skogen och kulturlandskapet bär. Om vi lyssnar ordentligt kan vi säkert höra ön nynna Forever young, I want to be young forever …

Väl mött!
/Dag