Skodselbeskrivning

Skötselbeskrivning

Sollenkroka Ö

Rev A 2012-03-01 1 (3)

Som stöd för arbetet vid det genensamma arbetet med öns natur har

Naturvårdskommiten tolkat Naturvårdsplanen och tagit fram en skötselbeskrivning

att användas som för att skydda och förvalta landskapet på Sollenkroka Ö.

En genomtänkt skötsel är en förutsättning för att Växter ska leva och utvecklas

enligt dess art normala tillväxt samt utseende och den här Skötselbeskrivningen

underlättar det arbetet.

Landskapet skiftar beroende var man är på ön varför råd och idéer måste tolkas från

de lokala förutsättningarna. Här delar vi upp ön i Tomtmark, Naturmark och

Kulturmark.

Tomtmark

Egen tomt sköter var och en efter eget huvud. Dock skall tomtägaren hålla rent från

löv och sly i angränsande diken.

Gennerellt, dock med vissa undantag, är det allmänning 4 meter från mitten av

vägen till tomtgräns, även där ansvarar tomtägaren för röjning av sly.

Naturmark

Naturmarken lämnas orörd i görligaste mån, stormfällda och döda träd må röjas där

fara föreligger. Våtmarkerna magasinerar vatten och jämnar ut vattenflöden och de

har viktiga ekologiska funktioner i landskapet. Träd som ger skugga i våtmark bör

inte fällas om inte fara för skador föreligger.

Kulturmark

Kulturmarken är det som tidigare var betat och brukat. Där håller vi ängar öppna för

blommor och sly under kontroll.

· Gräsytor längs vägar, vid badstranden och vid A-bryggan klipps regelbundet

under sommarsäsongen

· Ängar bör slås med skärande verktyg (lie, slåtterbalk eller röjsåg med lina)

när de blommat över, det vill säga senast ca 2 veckor efter midsommar. Det

slagna skall ligga och fröa sig innan det förs bort. Bortforsling av

växtmaterialet görs innan hösten och samtidigt görs efterputsning med

gräsklippare innan löven faller. Alternativt kan ängen brännas på våren.

Ljus mellan träden ger en mångfald i floran. För att solljuset skall nå ängen

görs en utglesning av träd och buskar vid behov.

· Öppna strandängar eftersträvas. Sly tas alltid bort då ängarna annars fort

växer igen. Buskar och rotbildnng skall gynnas i strandlinjen för att stävja

erosion

· Badstrand städas på våren och lekredskap Besiktigas enligt lag och

åtgärdas.

· Boulebanan vårstädas.

Skötselbeskrivning

Sollenkroka Ö

Rev A 2012-03-01 2 (3)

· Träd har genom åren fått olika förutsättningar för tillväxt beroende på

jordmån och människans brukande av jorden. Barrträd är vanligare i

naturmarken och lövträd dominerar i kulturmarken.

· Ön har ett ovanligt stort bestånd av ekar och dessa skall bevaras och

utvecklas. Ekar mår bäst då de får utrymme och de slipper undervegetation

varför buskar och träd som tränger sig på skall röjas bort. Viss beskärning

kommer behövas vid risk för skador på människor eller egendom. Ekar som

ser dåliga ut är sannolikt inte sjuka utan står för trångt och skulle de vara

sjuka står de lika fullt för trångt

· Ädellövskogen som ask och i något fall lönn följer människan och den

brukade jorden och skall gynnas.

· Triviallövträd främst al, asp, hägg och björk kommer som sly I våra ängar

och skall där röjas bort. Utglesning och träd i grupper skapar möjligheter för

bättre avdunstning från fuktig och sank ängsmark där denna typ av träd

oftast växer. Enstaka exemplar är vackra träd och är viktiga att bevara för

mångfalden.

· Sälg som växer i närheten av el- och teleledningar skall röjas då de har en

benägenhet att gå av och falla över dessa vid hårt väder

· Vilda Nypon/rosbuskar gallras på våren

· Växter från tidigare kulturmiljö som körsbär, äppelträd och bärbuskar bör

bevaras genom att beskäras och skötas som man gör i trädgårdar.

· Vackra exemplar av gran, stora tallar och vresiga skärgårdstallar skall

bevaras. Granar med grenar mot marken en bit bort från hus utgör vintertid

skydd för gnagare och rådjur och skall därför sparas.

Generellt bör vården av träden/skogen på vår ö ske genom att:

· För mycket växtlighet skapar skugga och lä vilket ger fuktig och sank mark.

Utan växtlighet torkar sol och vind ur marken och är grundvattnets värsta

fiende. Ett svenskt lagom skall eftersträvas

· Träd som står för tätt kan inte utvecklas naturligt varför de lätt skadas.

Skadade träd är öppningar för allehanda bakterier, svampar och virus som i

en förlängning dödar träden. Grenkragen är en av trädens skydds- och

försvarszoner. Denna har till uppgift att hindra skadliga mikroorganismer från

att tränga in i stammen när en gren dör eller avlägsnas på ett korrekt sätt.

När en gren sågas av tätt intill stammen, något som på engelska kallas

"flush-cut" eller när en bit av grenen lämnas kvar likt en klädhängare,

berövar man trädet dess skyddszon och tillåter rötsvampar att invadera dess

inre.

· Flera generationer träd skall finnas. I vissa fall kan plantering krävs för att

upnå detta mål.

Skötselbeskrivning

Sollenkroka Ö

Rev A 2012-03-01 3 (3