Sködselbeskrivning Sollenkroka Ö

Brantens Byalag
2012-03-05

 

Ordningsregler för hamnområden Sollenkroka Ö  

Medlem i Brantens Byalag är skyldig att känna till och följa dessa ordningsregler för hamnområdena.

 

Områden, anläggningar

Hamnanläggningarna omfattas av A-bryggan med intilliggande vinteruppläggningsplats (vid Lillängen), B-, C- och D-bryggan (vid Långtäppan) samt avlastningsbryggorna vid Sandviken (badstranden) och i Flogsundet.  Bilaga 1

 

Ansvar

Sliptagning, torrsättning, vinteruppläggning samt förvaring sker för Brantens Byalags del helt på båtägarens och den i arbetet därvid deltagandes egna ansvar. 

Bryggplats (båtplats)

 

1)                Medlem i Brantens Byalag äger rätt till erhållande av en båtplats inom Byalagets hamnanläggningar. Rätten är begränsad till en bryggplats per fastighet.

Tilldelning av båtplats sker med hänsyn till båttyp – storlek samt till Bryggkommittén skriftligen framförda önskemål, som tillgodoses i mån av möjlighet.

Rätten till bryggplats gäller båtar med maxlängd.

  1. Y-bom vid flytbrygga: 23 fot
  2. Y-bom vid fast brygga 25 fot
  3. Större båtar ställs krav på bojförtöjning efter särskild prövning.
     

2)                Medlem med bryggplats behåller anvisad plats löpande om inte annat meddelas av Bryggkommittén.

3)                Om medlem temporärt önskar avstå bryggplats, skall detta meddelas Bryggkommittén skriftligt eller via e-post senast den 1 april.

4)                Om medlem ej sjösätter båten före 15 juni, utan att meddela giltigt förhinder (sjukdom, olyckshändelse e.d.) till Bryggkommittén, övertas bryggplatsen av Bryggkommittén.

5)                Tilldelad bryggplats är personlig och får inte överlåtas eller lånas ut.

6)                Vid försäljning av fastighet återgår säljarens båtplats till Bryggkommittén. Fastighetsägarens tilldelade båtplats kan inte användas vid försäljning av fastigheten, men väl rätten till båtplats enligt Bryggkommitténs tilldelning.

7)                Medlem som önskar bryggplats eller som behöver förändrad bryggplats kan anmäla detta skriftligt eller via e-post till Bryggkommitténs båtplatskö senast 1 april.

8)                Medlem som önskar ytterligare en bryggplats kan anmäla detta skriftligt eller via e-post till Bryggkommitténs båtplatskö senast 1 april. Villkor för denna extra plats är att den disponeras en säsong i taget och ny ansökan måste göras till nästa säsong. 

9)                Bryggkommittén lämnar uppgift om erhållen bryggplats per brev eller e-post

10)            Styrelsen har rätt att frånta medlem båtplatsen om årsavgiften till Brantens Byalag ej erlagts inom stipulerad tid.

11)            Bryggplats uppmärkt ”Gästplats” disponeras fritt under max två dygn. Anvisning om nyttjande av gästplats anslås vid aktuell brygga.

  

Allmänna arbeten  

Medlem som utnyttjar bryggplats, uppläggningsplats på allmänning, är skyldig att utföra arbetsinsats för Byalagets räkning. Härmed åsyftas sådant arbete som erfordras för nyanläggningar, drift och underhåll av bryggor och uppläggningsplatser. Arbetspliktens omfattning fastställs av årsmötet efter bryggkommitténs förslag.

 

Städning  

Båtägare skall hålla uppläggningsplats städad under den tid han disponerar densamma samt när båten är sjösatt avlämna platsen i städat skick. Bockar, stöttor, pallningsvirke och täckningsmaterial ska utan dröjsmål bortföras från varvsområdet. Material som ej tillvaratagits på nämnda sätt senast två veckor efter sjösättningen, bortförs och förstörs i samband med Byalagets vår- och höststäddagar.

  

Allmänna föreskrifter, uppläggningsplats  

12)            Uppläggning av båtar för vinterperioden får ske på Lillängen under perioden 15 september till 15 maj. Övrig tid på året får Lillängen inte disponeras för uppläggning av båtar. Uppläggning av småbåtar kan även ske på andra lämpliga stränder i samråd med Bryggkommittén.

13)            Båtägare disponerar som uppläggningsplats en rektangulär yta lika med båtens längd plus 0,7 m x största bredd plus 0,6 m. Avståndet mellan båtarna får ej understiga 0,7 m.

14)            Täckning skall hållas väl ordnad, kunna tåla vind- och snölast och inte utgöra fara för andra båtar.

15)            Motorer i uppställda båtar får inte köras utan skyddsvakt vid propeller.

16)            Elkablar intas efter avslutat arbete. Endast kablar av godkänd typ och försedda med skyddsjord och jordfelsbrytare får användas.

17)            Öppen låga vid arbete på båten medför brandrisk för hela området. Båtägare är skyldig att vid dylika tillfällen ha godkänd brandsläckningsutrustning till hands.

 

Allmänna föreskrifter, bryggplats  

18)            Förtöjning av båtar inom föreningens hamnar sker helt på båtägarens egen risk.

19)            Båtägare skall hålla fullgod förtöjning och erforderligt avbärande skydd, varmed förstås fyra fjädrande förtöjningar till ponton/brygga och bom. Båt förtöjd vid boj skall ha tudelad förtöjning till denna, två fjädrande förtöjningar till ponton/brygga, ligga vinkelrätt mot denna samt ha fyra fullgoda fendrar.

20)            Material får ej uppläggas på bryggor och pontoner. Ej heller får förtöjningsanordningar anbringas på sådant sätt att fara för personskador uppstår.

21)            Bryggkommittén äger rätt att låta flytta felaktigt eller olovligen förtöjd båt till lämplig plats inom eller utom hamnområdet.

22)            Medlem är ansvarig för den skada som han eller hans båt kan vålla på pontoner, bryggor, andra båtar eller annan i föreningens hamnar befintlig egendom.

23)            Båtar ska inom hamnområdena framföras så att svallvågor ej uppstår.

 

Allmänna föreskrifter avlastningsbryggor  

24)            Avlastningsbryggorna är endast till för lastning och lossning.

25)            Gods / byggnadsmaterial e.d. får ej blockera bryggorna.

26)            Permanent förtöjning av båtar är ej tillåten.

  

Speciella ordningsföreskrifter  

Bryggkommittén utfärdar de ordningsföreskrifter som befinns nödvändiga för vägledning av arbetet och upprätthållande av god ordning på bryggor och uppläggningsplats. Varje båtägare som utnyttjar föreningens anläggningar bör för sin båt ha försäkring som minst omfattar brandrisk, sliprisk och skadeståndsskyldighet. Båtägare som inte följer dessa ordningsregler kan av Branten Byalags styrelse avstängas från rätten att nyttja Byalagets anläggningar.

 

Information, kontakt

 

All information från Bryggkommittén kommer att visas på Byalaget hemsida 

 

www.sollenkrokao.se

 

Kontakt med bryggkommittén via e-post sker till adress bryggkommitte@sollenkrokao.se,