Arsmotesprotokoll 2012

 

 Årsmöte Brantens Byalag 2012-03-28 1 (3)

1 Mötets öppnande

Styrelsens ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna

2 Medlemsupprop, upprättande av röstlängd, granskning av fullmakter

43 tomter är närvarande varav 6 st fullmakter

3 Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Mötet ansåg att kallelsen kommit i stadgeenlig ordning.

4 Val av ordförande för mötet

Hans Sjösten (sittande) valdes till ordförande.

5 Val av sekreterare för mötet

Lena Thurn (sittande) valdes till sekreterare.

6 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Christina Weding och Peter Lundin valdes till justeringsmän.

7 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

8 Godkännande av röstlängd

Godkändes.

9 Föredragning av resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse

Godkändes. Efter önskemål kommer planen för nedgrävning av elnätet läggas ut på hemsidan.

10 Föredragning av revisionsberättelsen avseende 2011

Föredrogs. Inga anmärkningar

11 Fastställande av resultat- och balansräkning avseende 2011

Godkändes.

12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2011

Godkändes.

13 Rapport från Bryggkommitten

Bengt Bruzelli gick igenom rapporten (finns på hemsidan).

Diskussion uppkom i samband med att bryggkommitten anser att den som nyttjar Y-bom själv ska svara och bekosta samtliga drift-, underhålls- och reparationsåtgärder för den bom som ligger på styrbords sida. Frågan bordlades till nästa årsmöte.

Om man vill ha en extra båtplats ska bryggkommittén informeras senast 1 april (gäller även om man haft en plats året innan).

14 Vägkommittén

Lars Widén hade inget att rapportera.

2 (3)

15 Naturvårdskommittén

Hans Olander gick igenom rapporten (finns på hemsidan). Naturvårdsdagarna är 28 april och 20 oktober 2012.

Inget intresse för kolonilotter.

Inga beslut togs av stämman då frågan måste finnas med på dagordningen.

Inköp av motorsåg täcks inom ramen på budgeten.

16 Midsommarfirande och val av festkommitté

Rein Nyman med familj är ansvarig men behöver hjälp av oss andra med musik och sång/lekar.

17 Presentation och fastställande av budget och årsavgift avseende 2012

Budgeten godkändes. Årsavgiften fastställdes till 1.500 kr.

18 Val av styrelseordförande

Hans Sjösten, 1 år kvar

19 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Birgitta Widén, ledamot, 2 år, nyval

Inger Norgren, ledamot, 2 år, nyval

Magnus Bjelke, ledamot, 1 år kvar

Mikael Westin, ledamot, 1 år kvar

Jesper Andersson, suppleant, 1 år, omval

Per Fahrman, suppleant, 1 år, nyval

20 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Mikael Person, revisor. 1 år, omval

Laila Andersson, revisor, 1 år, omval

Fidel Riviera-Baraja, suppleant, 1 år, omval

21 Fråga om arvode till styrelsen och revisorer

Inget arvode betalas ut.

22 Val av Bryggkommittén, 1 år

Gunnar Boberg

Bengt Bruzelli, sammankallande

Leif Henriksson

Leif Lerby

23 Val av vägkommitté, 1 år

Lars Widén

24 Val av naturvårdskommittén, 1 år (nr efter är information om vilket städområde som man ansvarar för)

Gunvor Holgersson, nr 2

Hans Olander, sammankallande, nr 3

Jessica Indseth, nr 4

Ann-Christin Ahlvik, nr 1

25 Val av valberedning, 1 år

Ulf Geijer och Bim Boberg

3 (3)

26 Övriga ärenden

Åkgräsklipparen underhålls och används endast av familjerna Lagerborn och Bergström för att klippa Brantens gräsytor.

Övriga maskiner som ägs av byalaget ansvarar Naturvårdskommittén för.

Lena Thurn och Magnus Hultman avtackades med en varm applåd för sina insatser inom styrelsen.

Vid protokollet Justeras

Lena Thurn Hans Sjösten

Justeras Justeras

Christina Weding Peter Lundin