Arsmotesprotokoll 2011

Årsmöte Brantens Byalag 2011-03-23 1 (4)

1 Mötets öppnande

Ordförande Hans Sjösten hälsade alla välkomna.

2 Medlemsupprop, upprättande av röstlängd, granskning av fullmakter

33 st närvarande och 4 fullmakter.

3 Kallelse i stadgeenlig ordning

Mötet godkände att kallelse utsänts i stadgeenlig ordning.

4 Val av ordförande för mötet

Hans Sjösten utsågs till ordförande.

5 Val av sekreterare för mötet

Lena Thurn utsågs till sekreterare.

6 Två justeringsmän tillika rösträknare.

Peter Lundin och Jesper Andersson valdes.

7 Godkännande av dagordning

Mötet godkände dagordningen.

8 Godkännande av röstlängd

Mötet godkände röstlängd.

9 Föredragning av resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse avseende 2010

Patrik Blomberg (kassör) gick igenom resultat- och balansräkning. Denna var inte med i utskicket

men finns nu att tillgå på hemsidan. Årets resultat –2 843,75 kr. Patrik informerade också att vi

fått 7.500 kr från Sjöfartsverket avseende arrende för Brandens fyr. Arrendet löper på 20 år.

Hans informerade om svar från Värmdö med anledning av den skrivelse som styrelsen skickat till

Värmdö kommun ang. lägre sopavgift för Brantens medlemmar.

Om gemensam faktura för uppsamlingsplatsen används kan rabatt enligt följande erhållas:

För 2011: 65 kr / fastighet

För 2012: 210 kr / fastighet

Mötet beslöt att inte ha gemensam faktura.

10 Föredragning av revisionsberättelsen 2010

Laila Andersson föredrog revisionsberättelsen, bokföring har skett i god ordning, har inget att

anmärka.

11 Fastställande av resultat- och balansräkning avseende 2010

Mötet fastställde dessa.

12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Mötet fastställde ansvarsfrihet.

2 (4)

13 Rapport från Bryggkommittén

Leif Henriksson gick igenom föregående års arbete. Två nya stenkistor har gjorts på B-bryggan. Den

skärv som skulle levereras innan isen lade sig kom inte. Extra virke är inköpt för kommande renoveringar.

Leif och Anders Engvall har tagit upp Y-bommar som slitit loss en balk på B-bryggan.

14 Rapport från Vägkommittén

Lars Widén hade inget att tillägga utöver utskickad bifogad rapport till kallelsen

15 Rapport från Naturvårdskommittén

Hans Olander tackade alla som ställt upp på städdagar och annat arbete.

Fråga om odlingslotter på marken Abrahamsäng/Ektjusan (gamla jordgubbslandet) har kommit upp.

Just nu är det mycket sly där och det håller på att växa igen. Ingen på mötet anmälde sig som

intresserad av odlingslotter. Förslag att odla potatis och förslag att låta får beta av våra öppna marker

lämnades. Mötet bestämde att anlägga en potatisodling (testa i ett år). Naturvårdskommittén

ansvarar. Att ta in får till ön avvaktar vi med till nästa år.

Boulbanan - bestämdes att den ska vara kvar.

Förslaget att köpa in en bensindriven kompostkvarn. Mötet sade nej till inköp av kompostkvarn.

16 Midsommarfirande

Anna Thurn, Johanna Englund och Johanna Klarin kommer att arrangera dansen runt midsommarstången.

Stefan Thurn och Nathalie Hager arrangerar tävlingarna.

17 Förslag till ny rutin att kalla till årsmötet.

Hans Sjösten föreslog att enbart kallelsen skickas ut med post och att samtliga handlingar läggs på

hemsidan. Mötet godkände förslaget.

18 Presentation och fastställande av budget och årsavgift avseende 2011

Patrik (kassör) gick igenom detta. En ny post som kommit upp är brunnar. Hans Sjösten informerade

om att analys av brunnarna bör göras.

Ulf Geijer informerade att tidigare styrelse har gjort detta för några år sedan på två av brunnarna.

Vattnet ansågs tjänligt då.

Hans informerade att nu ska samtliga brunnar gås igenom. Resultaten från vattenanalyserna kommer

att redovisas och ligga till grund för erforderliga åtgärder.

De 10 000 kr som Hans O äskat för inköp av kompostkvarn ändras till att avse potatisodlingen.

Budgeten fastställdes.

Årsavgiften bestämdes till 1.500 kr och extra båtplats 500 kr.

19 Val av styrelseordförande

Hans Sjösten 2 år ledamot omval

3 (4)

20 Styrelsemöte och suppleanter

Magnus Bjelke 2 år ledamot nyval

Mikael Westin 2 år ledamot omval

Jesper Andersson 1 år suppl omval

Birgitta Widén 1 år suppl nyval

Magnus Hultman 1 år kvar

Lena Thurn 1 år kvar

21 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Mikael Persson 1 år omval

Laila Andersson 1 år omval

Fidel Rivera 1 år suppl omval

22 Fråga om arvode till styrelse och revisor

Denna punkt på dagordningen behandlades inte. Något arvode kommer liksom tidigare år inte att utgå.

23 Val av bryggkommitté

Gunnar Boberg 1 år omval

Bengt Bruzelli 1 år nyval

Anders Engvall 1 år nyval

Björn Haglund 1 år nyval

Leif Henriksson 1 år omval

Leif Lerby 1 år nyval

Åke Lindgren 1 år omval

Håkan Ström 1 år nyval

Fidel Rivera 1 år nyval

24 Val av vägkommitté

Lars Widén 1 år omval

25 Val av naturvårdskommittén

Anki Ahlvik 1 år omval

Gunvor Holgersson 1 år nyval

Jessica Indseth 1 år omval

Hans Olander 1 år omval

26 Val av valberedning

Bim Boberg 1 år nyval

Ulf Geijer 1 år nyval

27 Övrigt

Hans Sjösten informerade att behöver man ta ned träd på allmänning ska kontakt tas med styrelsen.

Parkeringsplatsen Sollenkroka By har fungerat bra, ca 5 st P-böter har delats ut under året.

Hundar ska vara kopplade, det finns de som är hundrädda (spelar ingen roll om det är en stor eller

liten hund).

Förslag att ha lösenord på hemsidan – mötet sa nej till det.

4 (4)

Förslag att ta ut en bil för slamsugning av två-kammarbrunnarna på ön. Styrelsen fick uppdraget att

utreda frågan.

Hans informerade att postadressen Bryggpost Sollenkroka Ö, 100 05 Stockholm upphör. I stället ska

den adress användas som var och en erhållit från Värmdö kommun

Ordförande tackade Patrik Blomberg för hans arbete i styrelsen och avslutade mötet.

Vid protokollet Godkännes

Lena Thurn Hans Sjösten

Justeras Justeras

Peter Lundin Jesper Andersson